Begeleiding & ondersteuning

Op de Deltaschool worden leerlingen door het team van experts op maat begeleid en ondersteund. Samen met ouders/verzorgers en (waar mogelijk) leerlingen zelf wordt de weg naar de toekomst zorgvuldig gepland. Door de leerlingen goed te volgen, kunnen we de gewenste ondersteuning realiseren.

Onderwijs Perspectief Plan (OPP)

Iedere leerling heeft een Onderwijs Perspectief Plan (verder: OPP). Het belangrijkste in het OPP is de uitstroombestemming van de leerling. Wat gaat de leerling doen als hij of zij de school (SO of VSO) verlaat en welke doelen horen daarbij? De uitstroombestemming wordt met ouders/verzorgers besproken en in de Commissie voor de Begeleiding vastgesteld. Bij het bepalen van de uitstroombestemming (ook wel uitstroomperspectief genoemd) wordt uitgegaan van wat de leerling kan en nodig heeft. Belangrijke vragen als “Ik heb een leerkracht nodig die ….”en “ik heb een omgeving nodig die ……” zijn cruciaal.

Experts volgen de ontwikkeling

Onze leerlingen krijgen onderwijs op maat. Met die aanpak realiseren we dat kennis, talenten en vaardigheden optimaal worden ontwikkeld. En dat is weer de basis om kansrijk deelnemer te worden aan onze maatschappij.

Om dit te realiseren zijn vele experts betrokken bij de vormgeving van ons onderwijs. De Commissie voor de Begeleiding is formeel verantwoordelijk voor dit proces. De Commissie voor de Begeleiding bestaat uit: orthopedagoog/psycholoog, de orthodidacticus, de logopedist, de GGD-arts en de teamleider.

In de groep en afdelingen geven leerkrachten en assistenten vorm aan het onderwijsproces op basis van het OPP. Vanuit het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) worden doelen gepland en mede vormgegeven in de groepsplannen. Het geheel van het onderwijsaanbod is een cyclisch proces waarbij we op basis van de jaarlijkse opbrengsten steeds werken aan verbetering van de kwaliteit. Zowel op individueel-, groeps-, afdelings- en schoolniveau.

Hoe volgen we onze leerlingen?

We werken op onze school met ontwikkelingsperspectieven die duidelijkheid geven over de leerdoelen van een leerling. In alle groepen wordt het ontwikkelingsperspectief van een leerling uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van de doelen van het leerlingvolgsysteem. Wij maken gebruik van ParnasSys en de CED-leerlijnen. We toetsen de leerlingen volgens een toetskalender en gebruiken hierbij de volgende toetsen en toets- en observatiemethoden:

  • Leerlijnen CED
  • Cito-toetsen
  • AVI voor technisch lezen
  • Methodegebonden toetsen (wanneer van toepassing)
  • SCOL-toets voor sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Observatielijsten

De methodeonafhankelijke toetsen worden minimaal één keer per jaar afgenomen. Tevens is er de mogelijkheid dat de logopedist specifieke taaltoetsen afneemt. De orthopedagoog doet in voorkomende situaties nader onderzoek op pedagogisch, didactisch en sociaal-emotioneel gebied.

Twee keer per jaar ontvangen alle ouders het ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel voor hun kind waarin de doelen beschreven staan voor het nieuwe schooljaar. De leerkracht bespreekt het plan met de ouders. Ouders zetten voor een akkoord hun handtekening onder het ontwikkelingsperspectief.

Besprekingen in het kader van ondersteuning

Om de verschillende vormen van ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de voortgang van de leerlingen duidelijk in beeld te houden, organiseren we door het jaar heen een aantal besprekingen. Zo vinden de volgende besprekingen plaats:

Groepsoverleg

Alle personen die betrokken zijn bij een groep nemen hieraan deel. Er wordt gesproken over de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen, didactische/pedagogische zaken, klassenorganisatie en materialen/methoden. Het groepsoverleg vindt drie keer per jaar plaats.

Leerlingbespreking

In deze bespreking worden alle leerlingen individueel besproken. Omdat de orthopedagoog, de orthodidacticus en de teamleider naast de leerkracht, de klassenassistent en de logopedist deel uitmaken van deze vergadering ligt hier een directe relatie naar de Commissie van Begeleiding. De leerlingbespreking vindt twee keer per jaar plaats.

Samenwerking met partner voor zorg Gors

We werken op het gebied van de (jeugd-) zorg intensief samen met zorgpartner Gors. Voor de leerlingen die voor zorg in aanmerking komen op basis van de Jeugdwet is er met alle 13 Zeeuwse gemeenten een zogenaamd ‘Onderwijs-zorg-arrangement’ afgesproken. De zorgassistenten, in dienst van Gors, leveren de gewenste zorg in de groepen onder regie van de school. Onze zorgmakelaar vertelt u er alles over in het aanmeldingsproces voor de Deltaschool.

Ook werken we samen met Gors als het gaat om het vervangen van zorgassistenten bij ziekte. Via het vervangingsbureau FIT van Gors worden oplossingen gezocht en vaak ook gevonden.