Medezeggenschapsraad en ouderactiviteitencommissie

Medezeggenschapsraad 

Ouders/verzorgers en personeelsleden hebben recht om mee te denken en beslissen over ontwikkelingen op school en daarom heeft iedere school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers en van het personeel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Waar moet de MR instemming over geven?

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij veranderingen van het schoolreglement, het schoolplan, de schoolgids en de onderwijstijd. Daarnaast moet het schoolbestuur sommige voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vakantieregeling, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding, financieel beleid en nieuwbouw. 

Twee scholen van Stichting De Korre vormen samen de Oosterschelderegio. Dit zijn de Deltaschool en Mytylschool De Sprienke. Omdat deze scholen veel gemeenschappelijke belangen hebben, worden de vergaderingen van de medezeggenschapsraden gezamenlijk gehouden.

Hieronder vindt u de agenda's van voorgaande MR-vergaderingen:

Nieuwsbrieven:

Jaarverslagen:

Ouderactiviteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunt bij het organiseren van de diverse activiteiten op school.

Taken/Doel van de activiteitencommissie:

  • Bevorderen dat de ouders betrokken zijn bij de school
  • Ondersteunende werkzaamheden voor het team verrichten, zoals hulp bij paasviering, sinterklaasviering, kerstviering etc.
  • Aanspreekpunt voor andere ouders

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de VSO. Hiervoor verwijzen we naar de website van De Sprienke.

We want you!

Beste ouders/verzorgers,

Sinds oktober 2020 zijn de leerlingen van Deltaschool VSO ingeschreven als leerling van de VSO Sprienke. Op dit moment bestaat de oudergeleding uit ouders van leerlingen die op het VSO zitten. De ouders van het SO van de Deltaschool worden nu niet vertegenwoordigd.

Heeft u altijd al mee willen denken en beslissen over de schoolontwikkeling en het beleid op de Deltaschool? Dan is de Medezeggenschapsraad zeker iets voor u. Wij zoeken 2 ouders/verzorgers van de Deltaschool die met ons mee willen denken!

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor de MR, dan kunt u een mail sturen naar mr@dedeltaschool.nl